Een nieuwe familie C (2012)

Een mooi verhaal hoorden wij vandaag als eerste lezing.

Het gaat over de kleine Samuël die in de tempel mag helpen.

Zijn moeder, Hanna, was ooit onvruchtbaar

en werd voortdurend gehoond en uitgelachen.

Ze had aan God beloofd dat, als ze toch moeder zou worden,

ze haar kind aan God zou toewijden.

Welnu ze wordt vruchtbaar en ze baart een zoon:

Samuël, zijn naam betekent: GOD HOORT ONS WEL.

Later zal hij een groot profeet worden,

hij zal de kleine David, de herdersjongen bij Bethlehem,

tot koning zalven en zijn grote supporter zijn

en hem zijn leven lang steunen,

ook -want dat hoort bij goede steun- met kritiek en goede raad.

Vandaag horen wij het begin van zijn vrome carrière,

moeder Hanna brengt hem naar het heiligdom

waar de ark van God staat

met daarin de stenen platen met de tien geboden.

Daar zal hij onderricht krijgen van de oude priester Eli

in wat de wet van Mozes ons te leren heeft.

In onze tijd worden kinderen niet zomaar naar de pastorie gebracht

om ze een geloofsopvoeding te geven.

De ouders doen het zelf

wel met hulp van de kerk gelukkig.

Als kinderen klein zijn worden ze gedoopt

als ze twaalf zijn of iets ouder gevormd

en zo groeien ze het geloof in.

De zalving door de bisschop

en onze gebeden helpen hen de brug over.

bij de familie van Jesus.

II. Vandaag horen wij het verhaal

over de 12-jarige Jesus in de tempel.

Een verhaal waar we vroeger nooit goed weg mee wisten

omdat het toen nog niet duidelijk was

waarom Jesus als 12 jarige in die tempel was.

Hij was daar om gevormd te worden,

bij de joden heet dat 'BAR MITZWAH' worden,

letterlijk vertaald: 'Zoon der Wet'.

De evangelist Lucas, die als enige ons dit verhaal vertelt,

wil ons op de eerste plaats geen roerende dingen vertellen

over de kleine Jesus maar vertellen

wie Jesus wil zijn voor Zijn volk:    

Hij wil een trouw zoon van Zijn volk zijn,

Hij wil zich onderwerpen -als alle joodse jongens

aan het juk van de Wet,

Hij wil zijn opdrachten horen en daarna gaan doen.

Jesus wil graag leren, net als de jonge Samuël,

en luistert naar wat de schriftgeleerden hem te vertellen hebben.

De schriftgeleerden staan verbaasd over zijn interesse

en vooral -zegt het evangelie- over zijn goede vragen.

Hij vraagt naar de echt belangrijke dingen;

Hij verdiept zich in de dingen van de Vader:

Hij wil kiezen voor God en voor Zijn koninkrijk.

III. De dag van vandaag heet ook ‘feest van de heilige Familie’.

Waarom is een familie zo belangrijk?

Is Jesus' familie wel zo belangrijk ?

Het antwoord is vanzelfsprekend: JA!

Jesus heeft onderricht gehad van Maria en Josef.

Zij hebben Hem leren lopen en de weg geleerd,

Hem bijgestaan en bemoedigd.

Maar omdat er met dit kind wel iets bijzonders aan de hand is

wil de evangelist die ons over de 12 jarige Jesus vertelt

ons ook duidelijk maken dat Hij deel uitmaakte van een grotere familie;

ja dat Hij de aanvoerder wil zijn van een grotere familie

van mensen die zich willen verzamelen.

Het verhaal eindigt vreemd:

Jesus raakt zoek en wordt

op de derde dag teruggevonden.

IV. Het verhaal van vandaag over Jesus die zoek is

en te vinden is in de tempel

doet een beetje denken aan een ander verhaal

dat zich afspeelt als Jesus 30 is.

Dan gaat Hij uit preken.

'En' vermeldt Lucas dan 'op zekere dag meldden zijn moeder

en familieleden zich en vroegen om Hem'.

Maar Jesus kijkt om zich heen en zei:

'wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders en zusters:

mijn moeder, mijn vader, mijn broers en mijn zusters zijn zij

die het woord Gods aanhoren en het bewaren'.

Jesus' familie is groter dan het kleine huisgezin van Nazareth.

Hij is de aanvoerder van een grotere groep mensen:

Hij is de aanvoerder van allen die op weg willen gaan met God

en die Hem willen dienen en aanbidden.

Soms laten volwassenen zich dopen

dat mochten we dit jaar meemaken:

zij zijn het geloof ingegroeid

op hun eigen wijze:

zij zijn ingelijfd bij het volk van God

Aan het einde van Jesus' leven.

zal Jesus weer de tempel van Jeruzalem binnen gegaan.

Hij ziet hoe de mensen het huis des Heren misbruiken

door er te handelen en te sjaggeren

en hij drijft de geldwisselaars uit de tempel.

De liefde voor het huis van de Vader heeft Hem verteerd.

Maar het verhaal gaat verder. Hij zal veroordeeld worden.

Zogenaamd om Zijn wilde actie maar het ging om iets anders.

Het ging om Zijn trouw aan de Wet tot het uiterste toe.

Zijn keuze voor solidariteit met de armen en de weerlozen;

zijn kritische verkondiging aan het adres van de rijken,

Zijn aanklacht tegen alles wat zich breed maakt ten koste van anderen,

Zijn eerlijkheid, Zijn werkelijke trouw aan het Woord van God.

Na zijn veroordeling zal Hij in een graf worden gelegd.

Iedereen weet waar Hij is. Maar dan gebeurt het wonder.

Hij zal -net als kind van 12 jaren- weer zoek zijn.

Hij zal niet gevonden kunnen worden gewoon bij de mensen.

Hij is onvindbaar want Hij is nu pas echt

-zoals Hij dat als 12-jarige al aankondigde- : 'bij de dingen van de Vader'.

Lucas wil ons in zijn evangelie van vandaag al doen vermoeden

hoe Jesus, -al is Hij door de machtigen en de geleerden der aarde omringd-

toch aan hun invloed ontsnapt.

SLOT: Het verhaal vandaag eindigt met de vermelding dat Maria en Josef,

de dappere getuigen van het nieuwe Messiaanse begin-

Hem hebben teruggevonden en dat Hij hen onderdanig was.

Zij waren goede getuigen van het heil,

zij hielden de beloften open en wij worden door dit verhaal voorbereid

op het grootse slot van Lucas' evangelie:

op de derde dag zal dit mensenkind,

dat voor de zijnen ver en verloren leek te zijn,

de heerschappij in handen krijgen en zijn bruid vinden:

zijn grote nieuwe familie van mensen zoals

-als het goed is- u en ik die zich willen scharen rond deze Zoon van de Wet.

Het afgelopen jaar probeerden we dat,

met vallen en opstaan misschien

maar allemaal actief op onze eigen plek

in de grote geloofsfamilie die wij samen,

jong en oud, goed gelovig, minder gelovig,

gehuwd of ongehuwd,

homo- of heterosexueel, vormen.

We steunden elkaar,

we vierden lief en leed.

God zegene ons in de toekomst

opdat we trouw aan onze roeping,

verder zullen doen wat ons te doen staat:

zo zij het: AMEN.