Zal de mensenzoon, wanneer Hij komt, op aarde nog geloof aantreffen?

Beste vrienden,
„Zal de mensenzoon als hij komt, op aarde nog geloof aantreffen?”  

Die slotzin van het evangelie moet ons tot nadenken stemmen, want daar komt tenslotte alles op neer.  Het komt er voor ons christenen op aan om ons het geloof, dat ook tot uiting komt in voortdurend en regelmatig gebed, levendig te houden – en dat is in onze moderne tijd noch vanzelfsprekend noch gemakkelijk. Of hebben jullie het al meegemaakt dat je God om iets hebt gevraagd en het dan prompt per kerende post ook hebt gekregen? Af en toe gebeurt dat misschien wel eens, maar het is toch eerder een uitzondering – of niet soms?  We ervaren toch veeleer dat mensen, ook met een plaket van de heilige Christoffel of met een rozenkrans in de auto, toch verongelukken; dat geen enkele litanie, al is ze nog zo lang, kan verhinderen dat wij soms mislukken en alle gebeden ter wereld hebben het tot nu toe nog niet klaargespeeld om het lijden in de wereld voorgoed te verbannen.    

We kunnen dus alleen maar vaststellen dat de geschiedenis van de smeekbede, tenminste voor zover we het over de directe verhoring hebben, eerder geen succesverhaal is.  Zouden we er dan niet beter mee stoppen en andere, nuttige dingen doen dan steeds weer opnieuw te bidden?   

Soms zeggen we wel eens tegen elkaar: Nu heb ik hem dat al drie keer gevraagd en hij heeft er niet op gereageerd – hij kan me voortaan gestolen blijven.  Als iemand ons, door onze vragen te misachten, laat blijken dat hij met rust wil gelaten worden, dan trekken wij daar doorgaans onze conclusies uit.  En juist in die, doorgaans te begrijpen reactie – ligt het gevaar voor het geloof waarvan in de laatste zin van het evangelie sprake was.   Ik zou tenslotte graag in God geloven. Ik zou er graag op willen kunnen vertrouwen dat hij me in mijn leven begeleidt, dat hij me beschermt en steunt. Maar als het grootste deel van de verzoeken die ik tot hem richt onbeantwoord of onvervuld blijven dan... zo zou men kunnen zeggen, moet hij zich ook niet verwonderen dat ...!   

In zo’n geval kan het vertrouwen, het geloof wel eens verloren geraken en is er uiteindelijk nog maar een zeer gering geloof aan te treffen.    
Jezus nodigt ons uit om met dat gevoel van mislukking te leren omgaan en toch verder tot God te blijven bidden, ook wanneer er geen antwoord komt, wanneer je niet direct verhoord wordt.  God altijd weer opnieuw aanspreken, ook wanneer Hij zwijgt; hem voortdurend lastigvallen, ook wanneer ik het gevoel heb dat ik Hem onverschillig laat; dagelijks aan zijn oren hangen met alles wat mij beroert en waarmee ik bezig ben, ook wanneer Hij me schijnbaar niet wil horen, dat is Jezus‘ aanbeveling voor een succesvol leven.  – maar al bij al is dat toch niet erg overtuigend.

Zeker niet wanneer ik die uitnodiging tot voortdurend bidden vergelijk met de huidige reclamecampagnes die mij meer vertrouwd zijn. Daar wordt mij een nieuw beroep met goede carrièremogelijkheden en bijhorende verloning voorgespiegeld. Of, wanneer de reclame je een bepaald product te koop aanbiedt, wordt dat doorgaans onderlijnd met blije en tevreden gezichten. En mij vraagt men om vast te houden aan een voortdurend gebed, in de hoop dat het misschien ooit wel eens gedeeltelijk zal worden verhoord? 

Laten we toch even naar Jezus zelf kijken;  Hij heeft toch ook iets dergelijks meegemaakt. In zijn grote nood heeft Hij in de hof van olijven toch ook gebeden: „Vader, als het mogelijk is, laat die kelk aan mij voorbijgaan!“ En Hij werd toen ook niet verhoord. God heeft zijn zoon niet aan het lijden voorbij geleid, maar Hem in zijn lijden bijgestaan en Hem niet alleen gelaten. En op paasmorgen heeft God Hem het geschenk van de verrijzenis gegeven, het geschenk van een nieuw en onvergankelijk leven.

Hoe zou onze heilsgeschiedenis er hebben uitgezien wanneer God de bede van Jezus toen wel had verhoord en hem alle lijden had bespaard? Hoeveel lijdende mensen zouden zich in onze wereld niet hopeloos,  moedeloos en door God in hun leed verlaten voelen omdat ze hun lijdende broer Jezus niet meer naast zich zouden vinden?   Dan is het voor mij toch een troost te weten dat God zowel aan mij als aan jullie allemaal toezegt: “Ik leid jullie niet voorbij aan de moeilijkheden en aan het lijden in jullie leven. Er zullen momenten zijn waarop je zal klagen en me zelfs zult aanklagen omwille van datgene wat ge moet doormaken. Maar wees gerust, ik sta naast je, ik geef je de moed en de kracht om al die moeilijkheden en dat leed uit te houden en te overwinnen. Kijk naar mijn zoon en ontdek dat de moeilijke weg door dit aardse leven in een nieuw leven uitmondt. Een nieuw leven dat geen dood meer kent en waarin alle tranen van je ogen worden weggewist.”  

Wanneer ik daar aan denk, dan krijgt die uitnodiging van Jezus een heel andere intensiteit en wordt ze heel actueel. Want Jezus weet maar al te goed hoe moeilijk het is om dat geloof in God vol te houden wanneer je  leven eerder is gekenmerkt door een ervaring van Gods afwezigheid dan één van Zijn nabijheid. In de Christen gemeenschap waar Lucas voor schrijft, maakt men dat ook mee. Ze hadden zich bij Jezus’ boodschap aangesloten en hun leven veranderd in volle vertrouwen dat Hij spoedig zou terugkeren en alles zou vernieuwen. En wat gebeurde er dan werkelijk? Ondanks hun intens en voortdurend gebed was Hij niet terug gekomen. Intussen werden ze belasterd, vervolgd en vermoord omwille van zijn naam. De bekoring om op te geven en zich terug aan de realiteit aan te passen, om zo verder te leven als hadden ze nog nooit van die Jezus gehoord,  werd zeer groot.     Maar Jezus’ gelijkenis gaat tegen deze bekoring in. Ze nodigt ons uit tot een deugd die wel niet altijd als een christelijke deugd wordt aanzien: de deugd van koppigheid, van taaie hardnekkigheid.  Geef niet zo snel op. Hou je vast aan datgenen wat zo belangrijk voor je is geworden, ook wanneer op dit ogenblik alles ertegen spreekt.  

Dat heeft tot op vandaag nog niets van zijn actualiteit ingeboet. Wij leven in een geseculariseerde wereld, waarin de wetten van het “doen”, van het succes en van het oppervlakkige snelle geluk de toon aangeven. Het lijkt er soms op dat onze wereld God niet meer nodig heeft. “Wij kunnen het ook alleen!”  Om in een dergelijke wereld in God te geloven en op Hem te hopen is zeker niet gemakkelijk.  De Goddeloosheid is aanstekelijk en voor men het zich realiseert is men niet alleen reeds ver verwijderd van kerk en parochie, maar ook van alles wat geloof is.   
„Zal de mensenzoon, wanneer Hij komt, nog geloof aantreffen? Zal Hij nog mensen vinden die bidden, die met God praten, die op Zijn nabijheid en op Zijn hulp vertrouwen, zelfs wanneer Hij dat op een heel andere wijze doet dan ze verwachten?  Ik zelf denk van wel, maar alleen wanneer we het leven, ons leven, niet alleen maar vluchtig bekijken, maar telkens weer proberen om die verborgen God in onze eigen levenswerkelijkheid te ontdekken. 

Een voorbeeld daarvoor is Mary Verghese. Zij was een zeer mooie jonge vrouw die, net voor haar eindexamen als arts een auto-ongeval heeft gehad dat ze, zwaar gewond, ternauwernood heeft overleefd.  Haar gelaat was zwaar verminkt en haar lichaam bleef verlamd vanaf het middel. Haar voeten kon ze niet meer gebruiken en ze kwam in een rolstoel terecht. Ze heeft God dikwijls en langdurig om “nieuwe voeten” gebeden – tevergeefs.  Maar geleidelijk één na één bouwden zich in haar terug hoop, levensmoed, energie en vertrouwen op. Ze is heel haar leven verminkt en aan de rolstoel gebonden gebleven. Maar ondanks dat werd ze toch een beroemde arts. Velen die haar hebben ontmoet, hebben door haar ook weer nieuwe hoop en nieuwe moed gekregen om het leven aan te kunnen. Op het einde van haar leven stelde ze voor zichzelf verwonderd en dankbaar vast: “Om nieuwe voeten heb ik gebeden, maar Hij heeft me vleugels gegeven.”    Wanneer we, zoals Mary Verghese, de realiteit van ons leven met een dergelijk vertrouwen, volharding en taaiheid mee in ons gebed opnemen, dan zal ons geloof niet verdampen maar wel binnen in ons leven en groeien, en op die manier wordt het een positief teken – een plusteken - voor de anderen.

Amen