7de zondag Pasen (2011)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD
Broeders en zusters, allemaal van harte welkom! Ik mag toch aannemen, dat iedereen hier aanwezig over het algemeen blij is met zijn eigen familie. En dat wij als parochiegemeenschap ook blij zijn met elkaar.

In een tamelijk moeilijke evangelielezing zullen wij horen hoe wij door God aan Jezus gegeven zijn. Wij zijn Hem toegewijd. Hij is blij met ons en Hij met ons. Als wij ons voor Hem blijven openstellen, zal Hij ons dan ook nooit in de steek laten.

Vragen wij vergeving voor de keren, dat wij ons toch van Hem, en misschien ook van elkaar, hebben afgewend.

OPENINGSGEBED
Laat ons bidden. Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed: wij geloven, dat de Verlosser van alle mensen met U is in de heerlijkheid; mogen wij ondervinden, dat Hij ook met ons is tot aan de voleinding der wereld, zoals Hijzelf heeft beloofd, Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst... Amen.

PREEK
Broeders en zusters, in het evangelie van vandaag houdt de apostel Johannes ons een gedeelte van het hogepriesterlijke gebed van Onze Heer voor. In dit gebed zegt Hij, dat zijn uur van lijden is gekomen. Hij bidt, dat de mensen, die door God aan Hem gegeven zijn tot het eeuwig leven mogen komen. Hij bidt om eenheid tussen de mensen. Een eenheid, die alleen maar tot stand zal kunnen komen door de heilige Geest op wiens komst wij ons nu aan het voorbereiden zijn.

De heilige Geest. Iedere mens bestaat uit lichaam, ziel èn geest. Of een ziel gezond is of niet hangt af van de deugdzaamheid van de betreffende mens. Ook een geest kan gezond zijn of ziek. Wij spreken weleens over een gezonde geest in een gezond lichaam. Een geest kan ook ziek zijn. Daar zijn dan vaak wel medicijnen voor te krijgen.

In onze gezinnen en op de werkvloer, in de scholen en in een parochie of in de maatschappij kan ook een bepaalde geest hangen. Geest in de zin van sfeer. Een goede sfeer of een slechte sfeer. Een geest van eenheid en saamhorigheid of een geest van verdeeldheid en onenigheid. In een bestuur of in een regering kan een sfeer hangen van een liefdevolle, belangeloze inzet, maar ook een sfeer van machtsmisbruik en zelfverrijking, van corruptie. Een volk kan een geest van vergeving en van barmhartigheid uitdragen of een geest van wraak en vergelding. De onlangs gearresteerde Servische generaal Mladic lijkt in het verleden niet veel last te hebben gehad van de geest van vergeving en van barmhartigheid.

In onze parochie dwalen gelukkig heel wat goede geesten rond. Mensen, die zich van harte inzetten voor bijvoorbeeld de muziek en de zang tijdens de vieringen, voor het parochieblad of voor het schoonhouden van alle gebouwen. Er zijn heel wat goede geesten, die zich inzetten voor de zieke of oudere medemens door samen met hen te vieren of door hen thuis of in het ziekenhuis te bezoeken.

Maar o wee, hoeveel kwade geesten dwalen er niet door onze wereld. De geest van huiselijk geweld. De geest van verkeerde seks, van prostitutie en misbruik. De geest van drugs en alcohol, op steeds jongere leeftijd. Het zal je kind maar overkomen. En wat ik al noemde: de geest van machtsmisbruik en zelfverrijking.

Een studie van het gerenommeerde accountancy bureau Deloitte bevestigt dat wat iedere gewone burger al jaren weet - of had kunnen weten - namelijk dat de miljonairs op deze planeet opnieuw de enigen zijn die flink garen spinnen bij de wereldwijde economische crisis. Terwijl in de meest welvarende landen fors moet worden bezuinigd, met steeds grotere gevolgen voor de zwakke en kwetsbare groepen in de samenleving, zien de rijken hun vermogen de komende 9 jaar meer dan verdubbelen: van $ 92 biljoen in 2011 naar $ 202 biljoen in 2020. Een waarlijk boze geest, die hier ronddwaalt.

Nog één voorbeeld van ronddwalende kwade geesten.

Een priester van de Koptische Kerk in Caïro, Egypte, gaf bericht van de enorme golf ontvoeringen, die momenteel plaatsvindt onder jonge Koptische meisjes. Zij worden door radicale, fundamentalistische moslims gekidnapt met de bedoeling hen te bekeren tot de islam en uit te huwelijken. De priester meldt dat ten minste 21 meisjes, van wie de meesten niet ouder zijn dan 14 jaar, plotseling uit zijn parochie zijn verdwenen. Een aantal ontsnapte meisjes heeft erkend gedwongen bekeerd te zijn, verkracht en als slaaf misbruikt.

Wat kunnen wij doen? Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij bij de pakken gaan neerzitten.

Ik denk allereerst bidden om de komst van de goede Geest, de heilige Geest van God. Op het einde van de viering zullen wij samen een noveengebed bidden. Jullie kunnen dat mee naar huis nemen. Eén per gezinslid. Of nog iets meer om weg te geven. Ik hoop dat jullie het de komende week tot aan Pinksteren nog een paar keer willen bidden. Liefst in gezinsverband: Waar twee of drie in mijn Naam verenigd zijn, zegt Jezus, daar ben Ik in hun midden.

Wij maken allemaal weleens mee, dat er ergens een geest van onenigheid en haat ronddwaalt. Soms kunnen we door te bemiddelen mensen weer bij elkaar brengen. En wat hebben wij daar een goed gevoel bij. Voor die mensen, die van elkaar vervreemd waren en elkaar nu weer mede dankzij onze inzet hebben gevonden, maar ook voor onszelf. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan eenheid en vrede. En zo kunnen wij ook in gebed aan de heilige Geest vragen om tussen mensen te bemiddelen, om hun harten te openen.

Het tweede dat wij kunnen doen is zelf zoveel mogelijk leven uit de goede Geest van God. Zoveel mogelijk liefde uitdragen, geduld, verdraagzaamheid, saamhorigheid. Waar het lichtje van andere mensen zwakker is geworden, mogen wij, christenen, ons lichtje een beetje feller laten schijnen.

Kijken wij overal waar wij komen goed rond: welke geest hangt hier? En als wij zien, dat er ergens een goede geest ronddwaalt, laten wij dan blij zijn en dankbaar en eraan meewerken. En bespeuren wij een verkeerde geest, laten wij er dan eerst een beetje voor bidden: dat God samen met ons wil bemiddelen en proberen we dan onze goede geest er tegenover te stellen. Betere tijden, lieve mensen, komen er niet vanzelf. Er zullen dan ook betere geesten moeten komen, allereerst de heilige Geest van God.