Matheus hoofdstuk 5 v 1-12- over de treurenden

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. [2] Hij nam het woord en onderrichtte hen:
  [3] ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  [4] Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
  [5] Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
  [6] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
  [7] Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  [8] Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
  [9] Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  [10] Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
 [11] Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
 [12] Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

 Iedereen kent de zalogsprekingen daarom gaan we even dieper in op vers  4: Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Is het goed verdriet te hebben of is verdriet zalig te verklaren?

Er zijn 2 soorten verdriet, verdriet dat geen hoop meer heeft. Het is zoals Judas die nergens op durft te hopen. Hij verhangt zich in vertwijfeling.

Zovele mensen lopen met de gedachte rond een einde te maken aan hun leven, door zelfdoding of euthanasie. Ze zien in hun verdriet de waarheid niet meer.

Ze zien en geloven niet meer dat God van hen houdt en dat er nog vele mensen van hen houden, ouders, kinderen, vrienden. Ze durven nergens meer op te hopen. Ze zien nergens hulp of een uitweg.

Verdriet dat de liefde niet meer vertrouwt en verdriet dat ook de waarheid, het juiste, niet meer ziet. Dit verdriet ondermijnt en vernielt de mens.


Een ander soort verdriet is het verdriet waarover Jezus het hier heeft. Het is verdriet hebben omdat men onrecht ziet, leugen, bedrog. Dit verdriet houdt kracht in zich, het brengt verzet tegen dit onrecht. Dit verdriet gelooft nog in de liefde en bevat hoop. Het is een verdriet dat heelt. Dit verdriet is pijnlijk maar het is een positief verdriet. Het verdriet is het verdriet van Petrus. Getroffen door de blik van Jezus barst hij in tranen uit. Het onrecht dat Jezus is aangedaan doet hem wenen. Maar de tranen genezen hem, hij wordt nieuw. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden zegt Jezus en Petrus weet en gelooft dat hij kracht krijgt van God in zijn verdriet. 


De heilige Bernardus van Clerveaux drukt het zo uit:

God kan niet lijden, maar Hij lijdt wel mee.

Onder het kruis van Jezus wordt het duidelijk wat het betekent, gelukkig die verdriet hebben uit liefde voor anderen, want zij zullen getroost worden. Maria en Johannes hadden onder het kruis vreselijk verdriet om zoveel onrecht dat Jezus werd aangedaan. In ons verdriet over onrecht worden ook wij getroost door God. Hij omringt ons. We mogen niet ongevoelig worden aan het onrecht, we mogen niet meehuilen met de wolven. 

God zal ons bijstaan en troosten als we verdriet hebben om het onrecht.


Waneer we verdreit hebben is het niet gemakkelijk in waarheid te denken en te handelen, want in verdriet zien we dikwijls niet de waarheid maar we zien naar ons eigen lijden, ons eigen afzien door het onrecht. En daar gaat het hier niet over. Van het moment dat we vertrekken vanuit onszelf, hoe erg het voor onszelf wel is, doen we God onrecht aan,  we zijn dan egoïstisch en gefocust op onszelf. God wil dat we focussen op het onrecht zelf. Het onrecht waar we zelf slachtoffer van zijn of waar onze naaste slachtoffer van is.

De zaligspreking gaat over de pijn die we beleven omwille van dat onrecht.

Zoeken naar de echte waarheid in ons verdriet, de focus niet op onszelf, maar op het onrecht, brengt ons bij Gods gerechtigheid. Het betekent trouw blijven aan Gods woord. Vasthouden aan de rechte weg, het betekent ‘geloven’. De gelovige is de rechtvaardige die op Gods wegen gaat. Geloven betekent meegaan met Christus.

God zal ons troosten door het licht te laten zien wanneer we verdrietig zijn omwille van  onrecht en leugen. Door ons leven in Zijn licht krijgen we weer kracht zoals Petrus.


We moeten God vragen dat we allen kracht krijgen om op de juiste manier het onrecht  te stoppen. Niet uit eigen belang of met het idee van ‘ziet eens hoe goed en rechtvaardig ik wel ben’.

Het gaat in het evangelie over het verdriet, omdat niet gehandeld wordt naar waarheid.

En dat gaat van het zeer groot onrecht tot het kleine. Het kleine wordt dikwijls beschouwd als normaal en niet te vermijden. Maar ook dat is onrecht en onjuist. De maatschappij duldt  hiertegen echter geen protest. Men is geacht mee te doen. Denken we maar aan ons luisteren naar roddel.

Wanneer we reageren of ons gewoon verwijderen omdat we naar waarheid verlangen hebben we het niet gemakkelijk.

Mensen gaan het ons  moeilijk maken in woord en daad en dan staan we dikwijls alleen.

Maar zo volgen we Jezus, we leven in de waarheid, de waarheid is in ons en Jezus leeft in ons. We mogen zo kind zijn van God Onze Vader.


We richten onze aandacht nu specifiek naar alle mensen die nu met verdriet te maken hebben.

Achter het verdriet zit dikwijls een hoop boosheid en onmacht. Boosheid om het onrecht dat ons of anderen is aangedaan. Onze boosheid stopt als we de dingen  kunnen oplossen, maar dat gebeurt dikwijls niet. Dan is er dus geen vreugde en groei meer mogelijk.

In boosheid leven is geen gave van de Heilige Geest.

God komt ons in onze boosheid  niet nabij. Hij kan dat niet want Hijzelf kent geen boosheid.

We moeten ons de vraag durven stellen: zit er achter mijn verdriet boosheid?

Als we in boosheid leven ontvangen we geen kracht om ons verdriet positief te richten en terug te groeien in Gods liefde. Aan ons de keuze om aan de Heilige Geest te vragen om kracht om onze boosheid te overwinnen.


Laat ons nu samen bidden.

Lieve God,

We voelen achter ons verdriet soms boosheid, we zijn maar mensen en we kunnen dat gevoel van boosheid zomaar niet wegvegen. We voelen ons dikwijls zo gekwetst.

We willen u vragen ons allen te helpen, geef ons de kracht om vergiffenis te vragen om die boosheid.

Laat ons verder kijken in ons verdriet, over het boos zijn heen, want daar ligt groei voor ons verder leven van elke dag, zo kunnen wij weer iets betekenen voor anderen, uw liefde mogen we dan ontvangen en doorgeven.

Geef ons de kracht van de Heilige Geest om dit in ons leven mogelijk te maken. Geef ons ook de kracht om dit vandaag mogelijk te maken.


Heer, geef ons de kracht om binnen alle kerkgemeenschappen en parochies en katholieke organisaties kwaadsprekerij geen kans te geven, niet in woorden, niet in daden, niet in gedachten. Laat ons de juiste woorden vinden om mensen vriendelijk te zeggen dat kwaadsprekerij niet van Jezus komt en verdriet veroorzaakt.

God, leer ons, om naar de waarheid te kijken in ons verdriet wanneer wijzelf anderen onrecht  aandeden omdat we zelf willen meetellen, belangrijk willen zijn, we hebben een natuurlijke drang naar macht. Macht op ons werk, macht binnen onze relatie met onze partner.

Geef ons de kracht om, vergiffenis te vragen aan U en aan - waar mogelijk-  aan onze naaste, vergiffenis voor onze eigen tekortkomingen van onrecht, waarvoor we verdriet hebben.


God,Leer ons om naar de waarheid te kijken in ons verdriet waar anderen ons onrecht deden. Anderen zijn de oorzaak voor ons verdriet. 

Geef ons de kracht om, waar nodig, vergiffenis te schenken.

 

God, Waar bent U als we U in ons verdriet nodig hebben?

Leer ons geloven dat u naast ons bent en in ons. Leer ons luisteren naar uw fluisterende stem en uw antwoord in ons gebed. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden zegt U. We weten dat u met ons mee lijdt.

Laat ons uw troost voelen in ons verdriet, om zo weer te groeien als volgeling van Jezus.


God, De machteloosheid tegen onrecht geeft verdriet, we zijn dikwijls niet in staat het onrecht te keren, het maakt ons verdrietig. Het kwade en kwade mensen zullen altijd bestaan op elk niveau in onze samenleving. Daarom bidden we voor de mensen die wel iets kunnen doen aan  onrechtvaardigheid. We denken hier aan politieke leiders, bedrijfsleiders, mensen in de diplomatie, kerkleiders, mensen in het politiekorps, maar ook mensen in sociale verenigingen, directeurs van scholen, en gewone mensen zoals u en ik die soms te maken krijgen met onrecht, valsheid en kwaadheid.

God bescherm ons allen en geef ons kracht onrecht te bannen.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed


Heer,Laat ons blijvend attent-vol zijn voor onrecht, laat ons niet meeheulen met de wolven. Laat ons zelf de juiste beslissingen nemen naar waarheid, tegenover onze partner en onze kinderen  en tegenover de mensen die we ontmoeten.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed


Het evangelie is zo rijk, elke vers vertelt ons iets nieuws. We hebben vandaag enkel blijven stilstaan bij de belofte van Jezus dat we worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen wanneer we nederig zijn.


We bidden dat u dit vandaag mag ervaren gewoon door te vragen aan Jezus om te helpen op momenten van spreken, beslissen, ontmoeten, kortom doorheen de ganse dag, zoals ademhalen. Het inademen van Zijn Heilige Geest geeft ons de kracht om te doen wat Jezus van ons vraagt.